سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نشانه گذاری مجارستانی در c#.net

 

نشانه گذاری مجارستانی:

کنترل

پیشوند

مثال

Button

Btn

btnInsert

ComboBox

Cbo

cboStreet

CheckBox

Chk

Chkbook

Label

Lbl

Lblname

ListBox

Lst

LstCity

Menu

Mnu

MnuNavigat

RaidioButton

Rdb

RdbGender

PictureBox

Pic

PicBook

TextBox

Txt

TxtName

 

 

 


» نظر

قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل

قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل


» نظر

اصلاحگر های دستیابی در c# (Access Modifiers)

 روش های دسترسی به متدها و خاصیتهای تعریف شده در داخل یک کلاس به چهار دسته تقسیم می شود:

public-private-internal-protected

1.public

متد ها و خاصیت هایی که در یک کلاس به صورت  public تعریف شوند ، هر کلاسی که از این کلاس یک نمونه می سازد یا از این کلاس ارث بری دارد ،‌ می تواند به این عناصر دسترسی داشته باشد.

2.private

متدها و خاصیت هایی که در یک کلاس به صورت private تعریف شوند ، تنها در داخل همان کلاس قابل دسترسی هستند.

مثال:

class Employee

{

   public string name = "xx";

   double salary = 100.00;   // private access by default

   public double AccessSalary()

    {return salary;

  }

}

class MainClass

{

   public static void Main()

   {

      Employee e = new Employee();

   // Accessing the public field:

      string n = e.name;

   // Accessing the public field:

      double s = e.AccessSalary();

//   Accessing the private field is false:

 double s = e.salary; // error

   }

}

3.protected

متدها و خاصیت هایی که در یک کلاس به صورت protected تعریف شوند، در داخل همان کلاس و کلاسهایی که از این کلاس مشتق شده اند (ارث برده اند) قابل دسترس هستند و نمونه های ایجاد شده از کلاس به این متدها و خاصیت ها دسترسی ندارند.

4.internal

کلاسها یی که به صورت internal تعریف شوند، تنها کلاسهایی می توانند از آنها استفاده کنند که در یک اسمبلی یکسان تعریف شده باشند.

مثال:

// Assembly1.cs

internal class BaseClass

{

   public static int IntM = 0;

}

// Assembly2.cs

class TestAccess

{

   public static void Main()

   {

      BaseClass myBase = new BaseClass();   // error

   }

}

در مثال فوق کلاس baseClass در اسمبلی 1 به صورت internal تعریف شده است ، کلاس testAccess تعریف شده در اسمبلی 2 یک نمونه از کلاس baseClass را ایجاد می کند که این یک خطا محسوب می شود.

 


» نظر

کلاسهای abstract (انتزاعی) در c#

در ارث بری کلاس های پایه ، تنها شامل متدها و خصوصیاتی هستند که در بین کلاسهایی که از این کلاسها مشتق می شوند مشترک هستند. به عبارت دیگر خود کلاس های پایه دارای مفهوم کاملی از یک شیئ نمی باشند ، درنتیجه ایجاد اشیاء جدید از این کلاسها بی معنی است. برای اینکه نتوان از کلاسهای پایه ، اشیاء نمونه ای تعریف کرد . آنها را به صورت abstract تعریف می نماییم.

نکته اینکه نمی توان اشیاء جدید از کلاس های abstract ‌ ایجاد کرد.

مثال :

Abstract  class  baseClass

{

Public int line();

     Public  int run(int Step)

{

           Return step*10;

}

}

Class    run1 : baseClass

{

  Public  string name(string  name)

{

Return name;

}

Public   override  int   line()

{

//   پیاده سازی متد

}

}

متدهای کلاس abstract به صورت ضمنی virtual  هستند ، بنابر این برای پیاده سازی این متدها در کلاس مشتق شده ،باید آنها را در کلاس پایه override کنیم.

 


» نظر

interface (واسط)ها در c#

ارث بردن از یک کلاس، مکانیزم قدرتمندی است، ولی قدرت واقعی وراثت از ارث بردن از یک interface است.interface ها دلیل اصلی وجود وراثت هستند. یک interface به شما امکان می دهد تا اسم متد را کاملا از پیاده سازی آن جدا کنید.

interface به شما می گوید که اسم متد چیست و چگونگی پیاده سازی متد به interface ربطی ندارد.interface نشان می دهد که می خواهید یک آبجکت چگونه مورد استفاده قرار گیرد و به این که چگونه پیاده سازی می شود کاری ندارد.

شکل کلی یک interface به صورت زیر است:

interface product

{

  returntype methodname();

}

برای تعریف یک interface به جای کلمات کلیدی class یا struct از کلمه کلیدی interface استفاده می شود.درون بلاک interface،متدها درست مثل متدهای کلاس یا struct تعریف می کنید،اما نیازی به مشخصه های دسترسی (public,private) نیست و به جای بدنه متد از سمی کالن «;»استفاده می شود.

نکته :یک کلاس می تواند هم از یک کلاس پایه و هم از یک interface ارث ببرد.c# از طریق ترتیب قرارگیری تشخیص می دهد که کدامیک interface و کدامیک class هستند. ابتدا اسم کلاس پایه و بعد از یک علامت کاما«,» و بعد اسم interface نوشته می شود

مثال از پیاده سازی یک interface

interface base

{

string name();

}

calss class1 : base

{

public string name()

{

// پیاده سازی متد

}

}

 


» نظر
   1   2      >
MS_P center_left3b